Tilbage til oversigten Foderet /

Sammensætning af foder

Protein

Maximum 18% proteinindhold 

Proteinindholdet i startblandingen bør ikke overskride ca. 18%. Samtidigt skal normen for aminosyrer overholdes.
Tjekliste proteinindhold

Vægt i kg

6-9 9-15 15-30

Proteinindhold G ford/FEsv

130-138 132-140 143-151
Lysin g ford/FEsv 11,0 11,0 11,5

Læs mere om skånenormer på normer for næringsstoffer

Råvarer og risiko for diarré

Tabellen viser forskellige råvares effekt på forekomsten af diarré.

Beskyttende effekt.

Ingen effekt på diarré.

Kan anvendes uden risiko for diarré.

Kan anvendes i begrænsede mængder.
 Benzoesyre Byg Hestebønner
Blodplasma Havre Sojaskrå
Hvedeklid Hvede Rapskage
  Valle Rapsskrå
  Mælkepulver Solsikkeskrå
  Kartoffelprotienkoncentrat Sojaproteinkoncentrat

Fiskemel  

 

Formaling

Foderets form og formaling kan have en effekt på forekomsten af diarré.
Groft ekspandat har vist en reduktion i forekomsten af diarrebehandlinger på 44% sammenlignet med fint pelleteret foder. Brugen af ekspandat vil dog give anledning til dårligere foderudnyttelse og lavere tilvækst.

Tjekliste startblanding
 1. Proteinniveauet bør ikke overskride 138g pr. FEsv eller ca. 18 %
 2. Indholdet af Calcium bør ikke overskride 6,0g pr. FEsv ved 300-400% fytase.
 3. Der bør anvendes mindst 1% organiske syrer. Heraf bør mindst 0,5% være benzoesyre.
 4. Der bør være et vist indhold af letfordøjelige proteinkilder fx fiskemel, kartoffelproteinkoncentrat, mælkepulver i startblandingen.
 5. Startblandingen skal gerne være den samme eller indeholde tilsvarende råvarer som grisene er fodret med i farestalden.
Checklist starter diet
 1. The addition of acid is recommended to prevent E. coli diarrhoea and to improve productivity. Benzoic acid is efficient, but note that the maximum inclusion rate allowed is 0.5%. For other acids the most efficient inclusion rate is 1%.
 2. In addition, you can add 1-2‰ acid to the pigs’ drinking water. The product must be approved for use in drinking water.
A starter diet should include a high percentage of tasty and easily digestible ingredients, such as milk powder, dried whey, fish meal and possibly blood plasma.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК СТАРТЕРНОГО РАЦИОНА
 1. Добавление кислоты рекомендуется для предотвращения диареи, вызванной кишечной палочкой (E.coli diarré), и повышения продуктивности. Бензойная кислота эффективна, но учтите, что максимально разрешенный процент ввода составляет 0,5%. Для других кислот наиболее эффективный процент ввода составляет 1%.
 2. Кроме того, вы можете добавить 1-2 ‰ (промилле) кислоты в питьевую воду для свиней. Продукт должен быть одобрен для использования в питьевой воде.
Стартерный рацион должен содержать высокий процент вкусных и легкоусвояемых ингредиентов, таких как сухое молоко, сухая сыворотка, рыбная мука и, возможно, плазма крови.
LISTA DE VERIFICARE A DIETEI DE PORNIRE
 1. Adăugarea acidului este recomandată pentru a preveni diareea cauzată de E. coli (E. coli diarré), și pentru creșterea productivității. Acidul benzoic este eficient, dar rețineți că procentul maxim admis este de introducere este de 0,5%. Pentru alți acizi, procentul cel mai eficient de introducere este de 1%.
 2. În plus, puteți adăuga 1-2 ‰ (ppm) de acid în apa de băut pentru porci. Produsul trebuie aprobat pentru utilizarea în apă potabilă.
Dieta de pornire ar trebui să conțină un procent ridicat de ingrediente gustoase și ușor digerabile, cum ar fi laptele praf, zerul uscat, făina de pește și, eventual, plasmă sanguină.
КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК СТАРТЕРНОГО РАЦІОНУ
 1. Додавання кислоти рекомендується для запобігання діареї, викликаної кишковою паличкою (E.coli diarré), і підвищення продуктивності. Бензойна кислота ефективна, але врахуйте, що максимально дозволений відсоток введення становить 0,5%. Для інших кислот найбільш ефективний відсоток введення становить 1%.
 2. Крім того, ви можете додати 1-2 ‰ (проміле) кислоти в питну воду для свиней. Продукт повинен бути схвалений для використання в питній воді.
Стартерний раціон повинен містити високий відсоток смачних і легкозасвоюваних інгредієнтів, таких як сухе молоко, суха сироватка, рибне борошно і, можливо, плазма крові.

Foderskifte

Generelt skal foderskifte foregå gradvist, så grisene har mulighed for at vænne sig til det nye foder. 

Lige efter fravænning kan grisene med fordel fodres med samme blanding som før fravænning. På den måde kender grisene foderet.

Der bør udarbejdes en strategi for foderskifte, som omfatter tidspunkt efter fravænning, og hvilken blanding der skiftes til så der anvendes så billig en blanding som muligt, uden at grisene får diarre. 

Et gradvist foderskifte kan foregå over tre dage. Den førte dag tildeles 2 dele af blanding 1 og 1 del af blanding 2. Næste dag tildeles lige meget af de to blandinger. Dag 3 tildeles 1 del af blanding 1 og 2 dele af blanding 2. På dag 4 fodres kun med blanding 2.