Tilbage til oversigten Stalden /

Staldens indretning

Stiindretning

Stien bør indrettes så grisene har nemt ved at bruge alle stiens zoner.

Vandstrenge på sektions- og stiniveau

Hav 2 vandstrenge så du har mulighed for at tildele antibiotika på sektions- eller stiniveau.

Æde- og drikkepladser

Sørg for, at stalden er indrettet, så der er nok æde- og drikkepladser.

Tjekliste for foder- og vandforsyning

 1. Der er etableret 2 vandstrenge, en streng til rent vand og en streng til at tildele antibiotika.
 2. Stien er forsynet med minimum 1 drikkekop eller 3 vandventiler pr. 26-30 grise.
 3. Vandforsyningen er placeret modsat krybben ca. 1,5 m fra stihjørnet og ved siden af foderautomaten.
 4. Drikkeventiler er placeret i en højde, hvor de fravænnede grise kan nå dem.
 5. Hver tørfoderautomat kan fodre 50 smågrise hvis der er melfoder og 60 grise hvis der er piller.
 6. Dette gælder både for små grise, som æder lidt foder langsomt, og for store grise, som æder meget foder hurtigt.
 7. Hvis der er flere grise end dette, skal der opsættes flere automater.
 8. Lyset skal tænde klokken 7.00 og slukke klokken 22.00.

Check list for feed and water supply

 1. Two water pipes have been established.
 2. The pen is equipped with 1 water bowl or 3 water valves per 26-30 pigs.
 3. The water supply is situated opposite the trough approx. 1.5 m from the corner of the pen.
 4. The nipple drinkers are situated at an accessible height.
 5. There are 22 cm feeding points per pig. This is in order that 7-8 kg pigs can eat at the same time.

Контрольный список при подаче еды и воды:

 1. В боксе монтируются 2 трубы для подачи воды.
 2. Каждый бокс должен быть снабжен 1 поилкой или 3 питьевыми ниппелями на каждые 26-30 поросят.
 3. Водоснабжение должно находиться напротив кормушки, примерно на расстоянии 1,5 м от угла бокса.
 4. Питьевые ниппели должны располагаться на высоте, где поросята - отъемыши могут дотянуться до них.
 5. Для каждого поросенка должно быть отведено 22 см у кормушки. Это необходимо для того чтобы поросята весом 7-8 кг могли есть одновременно.

Lista de control pentru asigurarea cu furaje și ap

 1. Sunt instalate două conducte de apă.
 2. Poiata este echipată cu 1 adăpătoare sau 3 supape de apă pentru 26-30 purcei.
 3. Alimentarea cu apă este situată vizavi de alimentatoare, la o distanță de aproximativ 1,5 m de colțul poieții.
 4. Adăpătoarele cu biberon se află la o înălțime accesibilă.
 5. Pentru fiecare purcel este prevăzut un punct de hrănire în mărime de 22 cm. Acest lucru este necesar pentru hrănirea simultană a 7-8 kg de purcei.

Контрольний список відносно подачі кормів та води

 1. Повинно бути встановлено дві водопровідні труби.
 2. Загін має бути оснащено 1 коритом для води або 3 поїлками на 26-30 свиней.
 3. Водопостачання розташоване навпроти корита приблизно 1,5 м від кута загону.
 4. Крапельні поїлки розташовані на доступній висоті.
 5. На кожну свиню має бути 22 см кормової зони. Це для того, щоб свині вагою 7-8 кг могли їсти одночасно.

Tjekliste indretning

 1. Overdækningen er placeret i ca. 70 cm højde.
 2. Overdækningen er tæt i siderne for at undgå træk.
 3. Overdækningen er forsynet med 10 cm nedadbukket forkant.
 4. Der er et halmbræt eller et klimabræt under overdækningens forkant for at undgå træk langs gulvet.
 5. Overdækningen dækker 8-10 % af stiens nettoareal.
 6. Mindst halvdelen af stiarealet er fast eller drænet gulv.
 7. Der er riste i gødearealet, da det sikrer en god gødningsgennemgang.
 8. Stiens længde-/breddeforhold er 2:1.
 9. Stiadskillelser mellem hver 2. sti bør være tætte så der ikke skubbes gødning mellem stierne.
Stien bør indrettes, så grisene har nemt ved at bruge alle stiens zoner.

Check list - layout

 1. The covering is placed at a height of approx. 70 cm.
 2. The covering is tightly fitted at the sides in order to prevent draughts.
 3. The covering is equipped with 10 cm downward sloping edge.
 4. There is a straw board or a climate board under the edge of the covering to prevent draught along the floor.
 5. The covering covers 8-10% of the pen’s gross area.
 6. At least half of the pen area is solid or drained floor.
 7. There are cast iron slats in the dunging area as this ensues a good manure passage.
 8. The pen’s length/breadth ratio is 2:1.
 9. The pen partitions between every 2nd pen should be tight so that no dung can be pushed between the pens.

Контрольный список для установленного инвентаря:

 1. Навес должен быть установлен на высоте приблизительно 70 см от пола.
 2. Навес должен быть без щелей с обеих сторон, чтобы избежать сквозняков.
 3. Навес должен иметь изогнутый вниз передний край, который должен свисать примерно на 10 см.
 4. На полу под передним краем крышки должно находиться соломенное заграждение или пластиковая заслонка, чтобы избежать сквозняков с пола.
 5. Навес должен покрывать 8-10% площади всего бокса
 6. Минимум половина площади пола должна быть сплошной или с дренажом.
 7. В области, где поросята испражняются должны быть установлены чугунные решетки, так как это обеспечивает хороший проход испражнений в накопитель.
 8. Соотношение длины и ширины бокса составляет 2: 1.
 9. Разделительные перегородки между двумя боксами должны быть плотными, чтобы избежать попадания испражнений из одного бокса в другой.

Listă de control - Planificare

 1. Pardoseala este situată la o înălțime de aproximativ 70 cm.
 2. Pardoseala aderată prin părți, fapt care previne curenții de aer.
 3. Pardoseala este echipată cu o margine înclinată de 10 cm.
 4. Sub marginea pardoselii se află un covor sau un ecran din paie, care împiedică pătrunderea curenților de aer pe podea.
 5. Pardoseala acoperă 8-10% din suprafața totală a poieții.
 6. Cel puțin jumătate din suprafața poieții este acoperită cu pardoseală dură sau drenată.
 7. În zona culoarului de gunoi, sunt prevăzute plăci de fontă pentru a asigura trecerea ușoară a gunoiului de grajd.
 8. Raportul dintre lungimea și lățimea poieții - 2:1.
 9. Pereții dintre poieți între fiecare al doilea poiată sunt denșis, ceea ce împiedică acumularea de gunoi între poieți.

Контрольний список - розміщення

 1. Покриття розміщується на висоті приблизно 70 см.
 2. Покриття щільно прилягають з боків для запобігання протягів.
 3. Покриття забезпечується 10 см уклоном.
 4. Під краєм покриття є солом'яні мати або кліматична дошка, щоб запобігти виникненню протягів по підлозі.
 5. Покриття покриває 8-10% загальної площі загонів.
 6. Щонайменше половина площі загонів є твердою або з дренованою підлогою.
 7. У зоні випорожнення мають бути сталеві рейки, тому що це добре забезпечує прохід гною.
 8. Відношення довжини / ширини загону складає 2: 1.
 9. Перегородки загону між кожним другим загоном повинні бути щільними, щоб між загонами не було гною.